AKCEPTOWANE KRYTERIA

images (3)

W ujęciu Rorty’ego jak mówi sam autor „termin ten stanowi tylko retoryczną przeciwwagę dla równie pustych, tradycyjnych terminów jak prawda”. Kryteria użyteczności uzyskiwane są każdorazowo „na drodze dochodzenia do niewymuszonego Habermasowskiego konsensusu wśród poinformowanych badaczy”. Nie oznacza to jednak – jego zdaniem – iż kryteria te są arbitralne, za takie bowiem, można było by je uznać tylko wtedy, gdy stały by w sprzeczności ze sformułowanymi już wcześniej akceptowanymi kryteriami. Druga z wyżej wymienionych kategorii – spójność stanowi kolejne i chyba jedyne obiektywne kryterium oceny teorii bądź przeko­nania. „Gdy nie wchodzi w grę korespondencja jedynym pytaniem o prawdzi­wość (czytaj akceptowalność), które możemy rozważyć jest pytanie o spój­ność” pisze neopragmatysta. Należy jednak zauważyć, że powyższe określe­nie kryteriów oceny przekonań i teorii, może prowadzić do konfliktu między tymi kryteriami. Jak pokazuje historia nauki istnieją teorie niespójne a użyteczne, tzn. charakteryzujące się dużą mocą prewidystyczną – np. teoria geocentryczna Arystotelesa czy teoria korpuskulamo-falowa. Istnieją także teorie koherentne, ale o niskim stopniu użyteczności. Zakładając zatem kohe- rentność propozycji Rorty’ego należałoby w ocenie teorii przyznać prymat przyjętym kryteriom użyteczności.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply