CZYSTE PRAGNIENIE

Natomiast sam byt jako ujęcie transcendentalne Lonergan definiuje nastę­pująco: „Byt jest (…) celem czystego pragnienia poznania”’. W definicji poprzez „czyste pragnienie poznania” (którego celem formal­nym jest byt) rozumiana jest intencjonalność naszego umysłu, jego skierowanie na poznanie, jego świadome dążenie do przedmiotu, zdolność do szukania rozpoznawania odpowiedzi. Lonergan pisze: „Poprzez pragnienie poznania rozumiem dynamiczną orientację manifestującą się w pytaniach dla rozumienia To nie jest werbalne wyrażenie pytań. To nie jest pojęciowe sformu­łowanie pytań. To nie jest jakikolwiek akt zrozumienia albo myśli. To nie jest jakiekolwiek refleksyjne uchwycenie albo sąd. To jest uprzednie i obejmujące dążenie, które niesie proces poznawczy od zmysłu i wyobrażenia do zrozumie­nia, od zrozumienia do sądu, od sądu do kompletnego kontekstu poprawnych sądów, które nazywają się wiedzą. Pragnienie poznania jest więc po prostu po­szukującym i krytycznym duchem człowieka”.Takie określenie bytu jest konsekwencją antropologicznego zwrotu doko­nanego przez Lonergana, który polegał na uczynieniu intencjonalnych badań świadomości początkiem filozofii. To określenie odróżnia się od określenia arystotelesowskiego.  

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply