NAJWYBITNIEJSZY PRZEDSTAWICIEL

Bernard Lonergan SJ (1904-1984) jest najwybitniejszym przedstawicielem tak zwanego transcendentalizmu katolickiego (nazywanego też „szkołą Marechala”, katolicką szkołą Heideggera lub tomizmem transcendentalnym) na kontynencie amerykańskim. Jego myśl jest rozpowszechniona na szeregu an­gielskojęzycznych wydziałach filozoficznych, a w Ameryce, Europie, Australii Azji pracuje 13 ośrodków badawczych, tak zwanych „Centrów Lonerganowskich” (Lonergan Centers). Istnieją także towarzystwa filozoficzne noszące jego imię, wydawane są czasopisma poświęcone jego filozofii. Pomimo to Lonergan pozostaje w Polsce jeszcze myślicielem stosunkowo mało znanym. Ten brak warto uzupełniać, tym bardziej że siła atrakcyjności myśli Lonergana polega na umiejętnym łączeniu starego i nowego w filozofii, filozofii klasycznej i nowo­żytnej – także w staraniach o pojęciowe ujęcie bytu. Lonergan mówiąc o bycie ma na myśli przede wszystkim transcendentalne ujęcie (notion) bytu. Pojęcia bytu są obiektywizacjami tego ujęcia dotyczącymi poszczególnych bytów albo obszarów bytu (a więc tym, co można nazwać in- tentio intenta). Natomiast transcendentalne ujęcie bytu (albo krótko: ujęcie bytu) jest naszą zdolnością i dążeniem do stawiania pytań o istotę i istnienie (a więc tym, co można nazwać intentio intendens).

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply