NASUWAJĄCA SIĘ MYŚL

Toteż nasuwa się myśl, by istnienie pewnego przedmiotu rozstrzygnąć nie wprost, lecz niejako okolną drogą przez zbadanie jego formy”. Szczegółowiej rzecz biorąc, należy uchwycić szereg momentów formalnych materialnych przedmiotu, z obecności których będzie można wnioskować o występowaniu w nim określonych momentów bytowych. Występuje tu poję­cie konstytucji w innym niż poprzednio znaczeniu. Teraz bowiem chodzi uchwycenie zdeterminowania określonych momentów bytowych przez odpo­wiednie momenty formalne i uposażenie materialne przedmiotu. Odpowiednia forma i materia stanowią bowiem warunki możliwości przysługiwania przed­miotowi określonego sposobu istnienia.Poprzez wykazanie koniecznego powiązania istnienia z przedmiotem ujaw­nia się, choć niejako w tle, druga zasada, która musi towarzyszyć rozważaniom fenomenologicznym – zasada nieciągłości egzystencjalnej. Istnienie bowiem, przysługujące określonemu przedmiotowi, samo staje się określone – prze­kształcając się w sposób istnienia. Ten zaś różni się istotowo od innego spo­sobu istnienia. Nawet absolut – zdaniem Ingardena – nie jest istnieniem czy­stym, lecz jako szczególny przedmiot indywidualny, charakteryzuje się dla sie­bie tylko specyficznym sposobem bycia.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply