ODZWIERCIEDLENIE RZECZYWISTOŚCI

4095

„Słownik, w którym zostały sformułowane tradycyjne problemy zachodniej filozofii – zdaniem Rorty’ego był kiedyś uży­teczny, ale taki już nie jest. Twierdzimy – pisze on – że słownik greckiej metafizyki był użyteczny dla celów jakie mieli nasi przodkowie. My jednak mamy odmienne cele, którym lepiej będzie służyć zastosowanie innego słowni­ka”. Do celów tych nie zalicza się jednak odzwierciedlanie rzeczywistość. Cele te Rorty formułuje w kategoriach efektywnego radzenia sobie ze światem, szczę­ścia, liberalizmu demokracji, unikania bólu i upokorzenia.Przedstawiony powyżej z konieczności bardzo ogólny zarys – sposobu, w jaki Rorty ujmuje działalność poznawczą wskazuje na podobieństwa między przyjmowanym przez niego ujęciem a dziedziną określaną mianem ideologii. Ta ostatnia pojmowana jest tu jako myślenie konstytuujące się ze względu na kategorię interesu. Analizując pojęcie ideologii A. Zachariasz pisze: „za ideolo­giczne można uznać tylko takie poglądy, które wyrastają z określonych intere­sów grupowych i interes ów wyrażają. Ich funkcją jest także uzasadnienie tego interesu”. Poznanie teoretyczne przypomnijmy – stanowi dla Rorty’ego na­rzędzie osiągania celów praktycznych (czy mówiąc inaczej interesów) przyję­tych przez posługującą się tym narzędziem społeczność. Tym samym stanowi ono pewien wyraz społecznej świadomości. Nie jest to jednak jak u twórców marksizmu – wyraz świadomość klasowej. W przypadku Rorty’ego poznanie wyraża raczej interesy społeczne właściwe danej kulturze. Co więcej, Rorty’ego ujęcie poznania stanowi jednocześnie próbę uzasadnienia przyjmowanych prze­zeń celów.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply