OTACZAJĄCY CZŁOWIEKA ŚWIAT

Z przedstawionych rozważań widać, że od najdawniejszych czasów filozo­fów interesuje problem ustalenia czym jest byt prawdziwy i jaka jest jego natury oraz określenie jego stosunku do otaczającej człowieka zmiennej rzeczywistości materialnej. Przy pomocy pojęcia «byt» określana bywa najczęściej substancja będącą podstawą wszystkich zjawisk. Może mieć albo naturę idealną, tak jak platońskie «idee», albo naturę materialną, tak jak «atomy» Demokryta. Nie musi być bez­pośrednio dostępna zmysłom, ale jest ona tworzywem wspólnym, podstawą, z której ukształtowane są wszystkie istniejące zjawiska świata znajdującego się na zewnątrz człowieka i mogącego być przez niego poznanym. Z kolei zjawi­ska, które człowiek może zaobserwować przy pomocy zmysłów, stanowią róż­norodnie ukształtowaną przestrzennie kombinację elementów stanowiących byt prawdziwy. Ponieważ ich cechą charakterystyczną jest ograniczony czas istnie­nia, wobec tego nie mogą one być uznane za byt prawdziwy. Otaczający czło­wieka świat stanowi więc byt pozorny, czyli byt nieprawdziwy.Zagadnienie określenia czym jest byt prawdziwy i jego stosunku do świata materialnego, czyli bytu nieprawdziwego, obecne jest w wielu teoriach filozo­ficznych we wszystkich epokach. Można go także odnaleźć w rozważaniach Herberta Spencera. Najwięcej informacji na ten temat zawiera jego praca zaty­tułowana Systematfilozofii syntetycznej.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply