POJĘCIE WARTOŚCI

images (2)

Na marginesie można zauważyć, że pragmatyści, wraz z Rortym „próbują rozszerzyć znaczenie „użyteczności” tak, aby objąć tym terminem zaspokojenie takich pragnień jak prostota i elegancja w konstrukcji systemów przekonań” czy teoriiPrzyjęcie wymienionych wyżej wartości jako konstytutywnych dla działalności poznawczej prowadzi Rorty’ego do odmiennego zdefiniowania takich predykatów jak prawdziwy i racjonalny. Prawda w tym ujęciu jak ujął to Derri da stanowi tylko „lotną armię metafor”. Jest jak przyjmuje za Nietzschem Rorty „sumą międzyludzkich stosunków, które zostały poetycko i retorycznie uwznio- ślone, przekształcone i przyozdobione i które po długim używaniu zdają się ludziom skończone, skanonizowane i przymuszające: prawdy są złudzeniami. Posługując się Nietzscheańskim ujęciem, Rorty eksponuje w nim nie tylko metaforyczny charakter prawdy świadczący na rzecz jej henneneutycznego rodo­wodu. Równie podkreślany jest przez niego fakt, że aktualny „kształt” tej meta­fory, czy też inaczej mówiąc aktualnie obowiązujące kryteria prawdziwości wyznaczane są przez przyjętą praktykę społeczną. Prawda jako suma międzyludzkich stosunków nie ma więc nic wspólnego z odzwierciedlaniem czy do­cieraniem do rzeczywistości. Stanowi raczej sformalizowany wyraz przyjętych w danej społeczności zwyczajów działania (habermasowski konsensus).

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply