POWSTAŁE W RAMACH TEORIE

home-philosophy01

Nie oznacza to jednak, że powstałe w jej ramach teorie odnoszą się ona do pozajęzykowej rzeczywistości, że są prawdziwe w sensie klasycznym. Aby zilustrować ów pogląd antyreprezentacjoniści wskazują np. dziewiętnasto­wieczne teorie eterów występujące w fizyce i chemii, teorie, które w swoim czasie odnosiły bezsporne eksplanacyjne i prewidystyczne sukcesy, a okazały się niereferencjalne. Aparat pojęciowy nauki służy zatem do ustrukturalizowa- nia doświadczenia – jak ujmuje to Kuhn, a nie do wyrażania prawdziwej (w klasycznym sensie) wiedzy o świecie. Teoria traktowana jako instrument pozbawiona jest przecież wartości logicznej.Redefinicja pojęć prawdy i racjonalności pociąga za sobą zanegowanie wy­różnionego statusu poznawczego, jakim dotychczas cieszyło się poznanie teore­tyczne. O ile jednak akceptuje ona nauki szczegółowe jako jedno z narzędzi ra­dzenia sobie ze światem, o tyle pod znakiem zapytania stawia działalność po­znawczą określaną dotychczas mianem filozofii. Zdaniem Rorty’ego „koncepcja odrębnej, autonomicznej aktywność kulturowej zwanej filozofią staje się wątpli­wa, gdy kwestionuje się grecki słownik, który dominował w tej aktywności” i dalej pisze on „Gdy odchodzą platońskie dualizmy, podział na filozofię i resztę kultury staje się zagrożony” – czytaj zbędny. Co więcej filozofia – zdaniem Rorty’ego – nie spełnia już przyjętego przez niego podstawowego kryterium akceptowalność.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply