PRAGNIENIE POZNANIA

Transcendentalne ujęcie bytu to czyste pragnienie poznania, które jest samoistnie czynne w procesie poznawczym. To jest pewne a priori ludzkiego ducha, to jest jego dążenie w kierunku całości, totalności istnienia. Tak rozumia­ny byt jest właśnie przedmiotem metafizyki, który określa też jej istotę, bo „tak właśnie, jak ujęcie bytu podbudowuje, przenika i przekracza wszystkie inne uję­cia, tak metafizyka jest tym działem ludzkiego poznania, który podbudowuje, przenika, przekształca i jednoczy wszystkie inne działy”.Ujęcie transcendentalne zawiera pewną przedwiedzę, dzięki niemu wiemy coś, może bardzo niewiele, ale jednak o wszystkim. Dzięki niemu cały horyzont istnienia jest dla nas rozświetlony, może bardzo słabą, ale jednak pewną po­światą. To ujęcie może stać się podstawą dla prób tworzenia metafizyki jako integralnej struktury heurystycznej bytu określonej samą naturą naszego ducha, metafizyki jako korelatu naszej intencjonalności poznawczej. W takim myśleniu metafizycznym obiektywność jest owocem autentycznej subiektywności, czyli subiektywności wiernej samej sobie, szczególnie swojemu czystemu, nieograni­czonemu pragnieniu poznania.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply