PRZEWARTOŚCIOWANIE WARTOŚCI

Social-Cognition

Pierwszy z nich zdominowany jest przez opisaną powyżej tradycję filozoficzną wywodzącą się od Platona, a kontynuowaną przez Kartezjusza, Kanta, Wittgensteina z Traktatu logiczno-filozoficznego czy Husserla. Zgodnie z tą tradycją – jak zauważa Rorty – filozofia od swych początków zajmowała się „stosunkiem między myślą a jej przedmiotem, przedstawieniem a przedstawianym”. Filozo­fia to dziedzina, „w której centrum znajduje się cały szereg pytań o stosunek między słowami a światem”. Dominująca w tej tradycji filozoficznej proble­matyka odzwierciedlania rzeczywistości znajduje swe odbicie w rozumieniu istoty i zadań nauk ścisłych. Zakłada się tu bowiem, że „istnieją pewne niewi­dzialne rzeczy stanowiące część wszystkiego, a ich zachowanie określa sposób, w jaki wszystko inne funkcjonuje”. Nauka (fizyka) „jest poszukiwaniem ścisłe­go opisu tych niewidzialnych rzeczy i polega na znajdowaniu coraz lepszych wyjaśnień tego, co widzialne”Filozofię i naukę można jednak pojmować, odwołując się do drugiej, wiel­kiej tradycji filozoficznej. Tradycji reprezentowanej przez takie postaci jak He­gel, Nietzsche, Wittgenstein z Dociekań filozoficznych, Heidegger, Sartre, Ja­mes, Devey czy Kuhn. Zgodnie z nią, filozofię należy pojmować jako swego rodzaju pisarstwo.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply