PYTANIE O MOŻLIWOŚCI

Kantowskie pytanie o możliwość metafizyki zamienia się w pytanie o możliwość filozofii.Filozofia, zaliczana tu za prof. A. Zachariaszem w ramy poznania teoretycz­nego, obok religii, mitu i sztuki stanowi jedną z najstarszych, rzeczowych dzie­dzin działalności kulturowej człowieka. W jej ramach także po raz pierwszy – jak się wydaje – podjęto świadomą próbę wyraźnego określenia właściwego jej przedmiotu, właściwych wartości ze względu, na które konstytuuje się myśl filo­zoficzna oraz właściwych dla niej zasad pojęciowego ujmowania świata.Jedno z pierwszych określeń filozofii, jako wyraźnie określonej dziedziny zaproponowali już presokratycy zapożyczając pitagorejskie pojęcie filozofa – miłośnika wszelkiej mądrości – i określając słowem filozofia – wiedzę teore­tyczną umożliwiającą nabycie jakiejś umiejętności (techne) lub praktycznej dzielności (aretef. Platon rozwinął to pojęcie nie tylko wskazując na przedmiot tej wiedzy (filozofię pojmował jako poznanie tego, co naprawdę istnieje, po­znanie bytu w jego najogólniejszych zasadach), ale i podając warunki jej pra­womocności, wyrażone w kategorii episteme — oznaczającej wiedzę pewną, nierelatywną, wieczną. Inaczej mówiąc episteme to wiedza zweryfikowana na drodze poddania jej testom prawdziwości i pewności, poddana kontroli metody naukowej, usystematyzowana i wcielona w postać teorii.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply