RÓWNOWAŻNOŚĆ BYTU

Dla Arystotelesa byt oznacza to, co jest określoną treścią faktycznie istniejącą, oznacza przede wszystkim substancje wraz z ich przypa­dłościami i przypadkowymi modyfikacjami. Określenie Lonergana – byt jako korelat intencjonalnej, poszukującej świadomości jest szersze, bardziej otwarte na wszelkie możliwe sposoby istnienia (zwłaszcza intencjonalnego) i dlatego otwiera nowe perspektywy, może być bardziej przydatne w rozwiązywaniu problemów epistemologicznych i metafizycznych. Według Lonergana to transcendentalne ujęcie, jako orientacja inteligentnej racjonalnej świadomości w kierunku swojego przedmiotu, jest ujęciem obec­nym i spontanicznie aktywnym w świadomości wszystkich ludzi, stanowi wyja­śnienie, teoretyczne zdanie sprawy z pierwotnego i podstawowego rozumienia bytu, które jest obecne w każdym człowieku”. Jest to immanentna, dynamiczna orientacja procesu poznawczego, ponieważ celem każdej osoby jest byt jako przedmiot poznania. Jest ona obecna w każdym procesie poznawczym i pojawia się uprzednio do myślenia i sądzenia. Lonergan stwierdza: „Ujęcie bytu pojawia się najpierw w zadawaniu pytań. Byt jest nieznanym, do którego poznania zmie­rza pytanie, nieznanym, którego odpowiedzi częściowo objawiają, a które na­stępne pytania prowadzą do poznania bardziej pełnego.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply