TRUDNA SYTUACJA

zobacz-koniec-swiata-w-3d_22427860

Wspomniany wcześniej Husserl daje temu wyraz opisując kondycję, w jakiej jego zdaniem zastał myśl filozo­ficzną. Pisze on: „Nie jest tak, że rozporządza ona jedynie niezupełnym i tylko w szczegółach niedoskonałym systemem teoretycznym, lecz w ogóle nie rozpo­rządza żadnym takim systemem. Wszystko bez wyjątku jest w niej sporne, każ­de stanowisko jest sprawą indywidualnego przekonania, właściwego danej szkole ujęcia, punktu widzenia… i nie ma nadziei, aby choćby nożycami krytyki wykroić z nich tu i ówdzie kawałek filozoficznej teorii”Trudna sytuacja teoretyczna, w jakiej znalazła się filozofia racjonalistyczna końca XIX i początku XX wieku, zaowocowała próbami zdefiniowania filozofii w oparciu o inne wartości i sposoby pojęciowego ujęcia rzeczywistości, niż te, jakie zostały wypracowane w oparciu o kategorie ratio i episteme™. Właściwe dla filozofii wartości, oraz sposoby pojęciowego ujęcia świata, odnajdywano np. w micie (Nietzsche) czy światopoglądzie (Dilthey). Obecnie stosunkowo nową i jednocześnie wzbudzającą wiele kontrowersji próbą określenia poznania teoretycznego (filozofii i nauki), poprzez wskazanie odmiennych konstytutywnych dlań wartości, oraz odmiennego sposobu poję­ciowego ujmowania rzeczywistości jest myśl R. Rorty’ego.Autor ten wyróżnia dwa możliwe sposoby pojmowania nauki i filozofii

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply