WSZYSTKIE DZIEDZINY KULTURY

images (4)

Wszystkie dziedziny kultury są częścią tego samego przedsięwzięcia – uczynienia życia lepszym”. Należy przy tym zauważyć, że zgodnie z głoszoną przez neopragmatystę tezą o przy­godności języka, jaźni, oraz społeczności treść pojęcia szczęścia czy „lepszego życia” a zatem i cele poznania teoretycznego mogą ulegać daleko idącym zmia­nom. Jedyne ograniczenie tych zmian, jakie proponuje Rorty, ma stanowić kategoria solidarności wykluczająca zadawanie bólu i upokorzenia innym współobywatelom społeczności, w jakiej żyjemy. Wydaje się jednak, że nawet to ograniczenie nie może być zrealizowane ze względu na wymienione wyżej tezy o przygodności języka i jaźni. Tezy te wskazują bowiem na możliwość relatywizacji pojęć takich jak ból i upokorzenie.Powyższe enigmatyczne określenie wartości, ze względu na którą dokonuje się poznanie teoretyczne, pociąga za sobą równie niejasne wskazanie kryteriów oceny czy mówiąc słowami L. Kołakowskiego akceptowalności osiąganych w działalności poznawczej wyników. Rorty wskazuje tu dwie powiązane wza­jemnie kategorie: użyteczność oraz spójność. Pierwsza z nich, czyli kategoria użyteczności jest podstawowym kryterium, ale i zarazem celem każdego kon­kretnego już projektu badawczego. Nie można tu jednak jak mówi autor Filozo­fii a zwierciadła natury podać powszechnie ważnych warunków, czy kryteriów po spełnieniu których dane wyniki musiałyby być uznane za użyteczne lub pro­wadzące nas do obranego wcześniej celu.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply