WZGLĘDNOŚĆ POZNANIA

Tak więc według Spencera podstawą wszystkich zjawisk świata material­nego jest byt absolutny, potęga, której człowiek nie jest w stanie poznać. Jest to spowodowane zasadami funkcjonowania ludzkiego umysłu. Jedyną cechą, którą można mu przypisać jest istnienie, czyli trwanie.Dla lepszego zrozumienia dowodów przytaczanych przez Spencera na po­parcie tezy o niepoznawalności bytu prawdziwego oraz zrozumienia, czym dla niego jest świat materialny, trzeba zatrzymać się chwilę nad przebiegiem proce­su poznania. Według Spencera ogólne pojęcia naukowe są jedynie symbolami rzeczywi­stości, nie zaś wiadomościami o niej. „Można się przekonać, że wiadomości nasze nie są i nie mogą nigdy być bezwzględnemi albo drogą analizy «wytworów» myśli, albo też drogą rozbioru «sprawy» myślenia”.Pierwsza droga, polegająca na rozpatiywaniu wyników ludzkiej myśli, przebiega następująco. Nasze wyjaśnienia zawsze zaczynamy od zjawisk kon­kretnych.Dane zjawisko człowiek stara się wyjaśnić, opierając się na zjawisku bardziej ogólnym, którego tamto jest konkretnym przykładem. W ten sposób dochodzi się do pojęć bardzo ogólnych.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply