ZGODNIE Z PODEJŚCIEM

pobrane

Jak pisze Rorty „Jej [filozofii – M. B.] granice jak każdego gatunku literackiego, wytycza nie forma czy tematyka, lecz tradycja – rodzinny romans związany, powiedzmy, z ojcem Parmenidesem, zacnym starym wujem Kantem i wyrodnym bratem Derridą”. Zgodnie z powyższym podejściem pewnym rodzajem pisarstwa są też nauki szczegółowe. Z tej perspektywy jak ujmuje to autor Konsekwencji pragmatyzmu „fizycy są ludźmi poszukującymi nowych interpretacji Księgi Natury. Po każdym zwyczajnym okresie normalnej nauki wymyślają oni jakiś nowy model, nowy obraz, nowe słownictwo i następ­nie obwieszczają, że odkryto prawdziwe znaczenie tej Księgi. Lecz oczywiście nigdy tak nie jest, tak samo jak w przypadku prawdziwego znaczenia… Feno­menologii ducha czy Dociekań filozoficznych. Fizykami czyni ich to, że ich pisma stanowią komentarze na temat wcześniejszych pism interpretatorów natu­ry i nie jest tak, że wszyscy oni jakoś „mówią o tej samej rzeczy”, ku której ich badania systematycznie zmierzałyby”. Rorty stanowczo opowiada się i argumentuje na rzecz drugiego z przedstawionych ujęć filozofii i nauki. Pro­pozycja jego, jak się jednak wydaje, wbrew antyfundacj oni stycznym deklara­cjom jej autora, jest głęboko zapośredniczona w modelu wiedzy apodyktycznej, czy mówiąc słowami Rorty’ego w „kanonie platońsko-kantowskim”.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply